บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
161. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 5.00/5.00 4 2016-08-30 10:15:37
162. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การออกคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-09-15 04:35:12
163. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดระเบียบของสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-09-15 06:19:09
164. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์และแนวคิดการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-09-15 08:14:04
165. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 5.00/5.00 4 2016-09-15 08:18:15
166. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาและผลักดันสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านหมี่ จำกัด ยกระดับสู่มาตรฐาน 5.00/5.00 4 2017-08-04 05:21:01
167. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2017-08-29 07:19:03
168. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5.00/5.00 4 2017-08-30 04:40:35
169. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 3.80/5.00 5 2016-08-30 10:20:59
170. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายปุ๋ยเคมีผสมใช้เองของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.75/5.00 4 2016-08-30 11:46:55
171. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลองลาดพร้าวประจำปี 2560 (ด้านการทำบัญชีสหกรณ์) 4.75/5.00 4 2017-08-21 03:17:45
172. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์ข้าว) 3.17/5.00 6 2017-08-29 04:48:34
173. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืม 4.00/5.00 4 2016-08-26 05:17:38
174. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ 4.00/5.00 4 2016-08-26 05:22:01
175. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดอบรมตามวิถีอิสลาม 4.00/5.00 4 2016-08-30 10:37:53
176. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ (KM) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 4.00/5.00 4 2017-09-13 04:42:06
177. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 5.00/5.00 3 2016-08-15 08:11:38
178. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การเผยแพร่องค์ความรู้ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 5.00/5.00 3 2016-08-18 07:54:29
179. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 5.00/5.00 3 2016-08-22 11:01:25
180. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 3 2016-08-29 08:53:21