บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
21. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ระบบการตรวจการสหกรณ์และการรายงาน 5.00/5.00 5 2016-08-26 03:53:12
22. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเขียนรายงานตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 5 2016-08-30 06:19:19
23. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ 4.20/5.00 5 2016-08-16 04:49:34
24. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแนะนำให้สหกรณ์จัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 5.00/5.00 4 2016-08-29 08:54:59
25. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-08-30 09:09:30
26. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การออกคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2016-09-15 04:35:12
27. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ 4.00/5.00 4 2016-08-26 05:22:01
28. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การเผยแพร่องค์ความรู้ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 5.00/5.00 3 2016-08-18 07:54:29
29. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2017-08-30 09:33:23
30. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.67/5.00 3 2016-08-30 11:44:57
31. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 3 2016-08-30 11:48:07
32. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 5.00/5.00 2 2016-08-15 08:06:26
33. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ KM การตรวจการสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.00/5.00 2 2016-08-30 05:30:59
34. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์เชิงคุณภาพจังหวัดชลบุรี 5.00/5.00 2 2016-08-30 09:42:36
35. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์กรณีตั๋วปุ๋ย 5.00/5.00 2 2016-09-06 09:17:21
36. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครพนม 5.00/5.00 2 2017-08-29 07:07:49
37. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การทุจริตทางบัญชีในสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-09-01 07:44:18
38. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การสังเกตการทุจริตในสหกรณ์ 4.00/5.00 2 2017-08-29 05:49:56
39. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ข้อบกพร่องในธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์ 3.00/5.00 2 2016-08-30 04:04:20
40. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-24 07:02:41