บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเลิกและชำระบัญชีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 5.00/5.00 1 2016-08-29 11:05:05
42. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ในการประชุมใหญ่ 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:18:56
43. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการซื้อหุ้นกู้ 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:35:31
44. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย เหตุผลที่สหกรณ์ควรมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนดำเนินงาน 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:40:48
45. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ รู้ทันกลโกงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 10:00:41
46. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่กระทำการนอกกรอบวัตถุประสงค์ 5.00/5.00 1 2016-09-02 04:57:16
47. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การเลิกสหกรณ์ปี 2559 5.00/5.00 1 2016-09-06 04:57:51
48. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์กรณีมีปัญหาอุปสรรค 5.00/5.00 1 2016-09-06 09:18:36
49. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 5.00/5.00 1 2016-09-06 09:19:25
50. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-06 11:16:25
51. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริตและการสูญเสีย 5.00/5.00 1 2016-09-07 04:36:52
52. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางในการปฏิบัติงานการชำระบัญชี 5.00/5.00 1 2016-09-15 06:31:21
53. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การร้องทุกข์กล่าวโทษคดีอาญาของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-08-30 08:11:45
54. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การจัดการความรู้ แนวทาง/ขั้นตอนในการตรวจการสหกรณ์ของจังหวัดจันทบุรี 4.00/5.00 1 2017-08-29 09:38:03
55. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ วิธีการออกคำสั่งและรูปแบบคำสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1.50/5.00 2 2016-08-15 07:02:54
56. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาการรวบรวมยางพาราของสหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด 1.50/5.00 2 2016-08-30 11:15:02
57. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ 3.00/5.00 1 2016-08-31 06:05:02
58. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1.50/5.00 2 2016-09-05 07:14:13
59. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 21 ปี 2559 2.00/5.00 1 2016-09-06 05:00:24
60. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ หลักและวิธีปฏิบัติในการชำระบัญชีสหกรณ์ 1.00/5.00 1 2016-08-18 06:55:04