บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
261. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-08-27 16:10:30
262. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-27 16:11:52
263. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขและส่งเสริม 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด 2562 0/5.00 0 2019-08-29 11:19:19
264. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอ 0/5.00 0 2019-08-29 14:35:55
265. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 0/5.00 0 2019-08-29 14:39:23
266. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง 0/5.00 0 2019-08-29 14:35:25
267. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการทำงานแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 0/5.00 0 2019-08-29 14:41:10
268. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-08-30 10:46:44
269. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์ภาคการเกษตร 0/5.00 0 2019-09-02 14:22:33
270. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 0/5.00 0 2019-09-02 14:25:32
271. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร งานด้านการรายงานปริมาณธุรกิจและเทคนิคการเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-09-02 14:26:32
272. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร สิ่งที่นักส่งเสริมสหกรณ์ควรรู้ 0/5.00 0 2019-08-30 14:36:33
273. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดและประสบการณ์การวิเคราะห์คำขอกู้เงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่รับผิดชอบ 0/5.00 0 2019-08-30 14:40:26
274. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-08-30 16:13:02
275. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน 0/5.00 0 2019-08-30 16:10:40
276. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0/5.00 0 2019-08-30 15:15:09
277. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 0/5.00 0 2019-08-30 16:38:23
278. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าของสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอโดยเครือข่ายเอกชน 0/5.00 0 2019-09-02 15:39:01
279. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0/5.00 0 2019-09-02 16:47:01
280. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชีเบื้องต้น 0/5.00 0 2019-09-03 14:56:57