บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
261. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดตั้งสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคงจังหวัดสุโขทัย 4.94/5.00 5922 2017-08-29 11:22:38
262. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ในกรณีต่างๆ 4.95/5.00 5100 2017-08-29 11:06:29
263. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การควบคุมภายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2017-08-29 07:10:00
264. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 1 2017-08-29 05:48:48
265. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์ข้าว) 3.17/5.00 6 2017-08-29 04:48:34
266. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การลดปัญหาข้อบกพร่องในการบริหารงานสหกรณ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 5.00/5.00 1 2017-08-28 08:51:07
267. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-08-28 05:00:41
268. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์สู่มาตรฐาน 4.86/5.00 29 2017-08-28 02:26:38
269. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 4.00/5.00 2 2017-08-25 08:08:35
270. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-08-24 05:59:26
271. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ทางเลือก ทางรอดของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ 3.50/5.00 4 2017-08-24 05:55:58
272. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:37
273. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สหกรณ์บริการการท่องเที่ยวน้ าพุร้อนแม่กาษา จำกัด 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:23
274. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราแม่สอด 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:04
275. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 5.00/5.00 8 2017-08-23 09:37:15
276. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 5.00/5.00 8 2017-08-23 09:34:21
277. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวางแผนทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 4.81/5.00 16 2017-08-23 07:52:19
278. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการตลาดเมล็ดพันธ์ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ 5.00/5.00 14 2017-08-23 07:39:14
279. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดการธุรกิจสินเชื่อให้สำเร็จ 5.00/5.00 2 2017-08-22 07:04:31
280. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดการธุรกิจสินเชื่อให้สำเร็จ 5.00/5.00 2 2017-08-22 07:03:38