บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
281. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดการธุรกิจสินเชื่อให้สำเร็จ 5.00/5.00 1 2017-08-22 07:02:20
282. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560 5.00/5.00 1 2017-08-22 06:58:31
283. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของสหกรณ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าวกระทรวงพาณิชย์ 4.50/5.00 2 2017-08-21 07:12:26
284. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.89/5.00 175 2017-08-21 03:33:25
285. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประสานผู้เข้าอบรมสู่ความสาเร็จ 4.67/5.00 12 2017-08-15 07:55:19
286. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม 5.00/5.00 1 2017-08-10 03:48:58
287. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสร้างเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5.00/5.00 2 2017-08-09 07:41:31
288. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาและผลักดันสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านหมี่ จำกัด ยกระดับสู่มาตรฐาน 5.00/5.00 4 2017-08-04 05:21:01
289. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านสวน 4.94/5.00 741 2017-03-31 09:37:10
290. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์การเกษตรบ้านเพชรไผ หมู่ 1 จำกัด 4.94/5.00 818 2017-03-31 09:36:28
291. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ผลสำเร็จของกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 4.80/5.00 5 2017-03-28 14:52:03
292. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน 4.60/5.00 15 2017-01-31 06:27:41
293. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 4.78/5.00 59 2016-12-02 08:53:37
294. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักดันสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกาะปราง จำกัด 4.60/5.00 63 2016-12-02 08:42:04
295. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การบริหารจัดการสหกรณ์บ้านมั่นคง 1.50/5.00 2 2016-09-23 10:38:10
296. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง 1.00/5.00 1 2016-09-23 10:37:28
297. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์โดยผ่านการจัดชั้นสมาชิก 5.00/5.00 1 2016-09-22 10:45:30
298. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 5.00/5.00 7 2016-09-21 04:53:20
299. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ 4.89/5.00 9 2016-09-21 04:51:16
300. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4.93/5.00 14 2016-09-19 08:39:42