บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
21. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวตำบลป่าระกำ 4.71/5.00 85 2016-08-30 10:08:31
22. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ประสบการณ์ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ cps. 4.58/5.00 84 2017-09-14 14:00:54
23. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร 4.97/5.00 73 2016-09-15 08:02:59
24. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ หลักสูตร การสอนระยะสั้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์แก่นักเรัียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4.78/5.00 74 2017-08-30 05:11:20
25. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์สินค้าผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.93/5.00 61 2019-08-30 20:56:22
26. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การลดการสูญเสียน้ำหนักในการรวบรวมปาล์มน้ำมัน 4.75/5.00 60 2016-08-30 04:58:03
27. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับสหกรณ์ในท้องถิ่น 4.81/5.00 58 2016-08-30 04:57:27
28. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักดันสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกาะปราง จำกัด 4.60/5.00 60 2016-12-02 08:42:04
29. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน 4.88/5.00 56 2016-08-30 04:58:16
30. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 4.80/5.00 56 2016-12-02 08:53:37
31. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 5.00/5.00 53 2019-08-15 14:56:58
32. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบตลาดนำการผลิต 4.91/5.00 54 2019-08-30 14:35:40
33. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4.98/5.00 52 2019-08-15 14:50:14
34. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 4.98/5.00 51 2019-08-15 14:52:58
35. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตและการตลาดหมอนยางพารา 4.88/5.00 49 2018-06-27 13:59:13
36. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตรองเท้าบู๊ท 4.86/5.00 49 2018-06-27 14:01:13
37. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.80/5.00 45 2019-08-29 11:30:27
38. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 4.72/5.00 39 2019-08-29 11:31:44
39. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 4.79/5.00 38 2019-08-28 16:21:43
40. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ 4.79/5.00 34 2019-08-30 11:48:11