บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 4.20/5.00 5 2017-09-06 04:36:42
62. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5.00/5.00 4 2016-08-16 04:45:53
63. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า 5.00/5.00 4 2016-08-29 09:26:55
64. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 4 2016-08-30 06:24:46
65. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาและผลักดันสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านหมี่ จำกัด ยกระดับสู่มาตรฐาน 5.00/5.00 4 2017-08-04 05:21:01
66. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 3.80/5.00 5 2016-08-30 10:20:59
67. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์ข้าว) 3.17/5.00 6 2017-08-29 04:48:34
68. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืม 4.00/5.00 4 2016-08-26 05:17:38
69. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 5.00/5.00 3 2016-08-22 11:01:25
70. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 3 2016-08-29 08:53:21
71. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน(สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด) 5.00/5.00 3 2016-08-29 09:36:54
72. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2017-08-30 09:32:37
73. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 3 2016-08-30 09:16:57
74. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา 2.80/5.00 5 2017-09-05 07:42:35
75. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสร้างเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด 5.00/5.00 2 2016-08-15 08:21:18
76. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิค วิธีการส่งเสริมสหกรณ์สำหรับนักส่งเสริมมือใหม่ 5.00/5.00 2 2016-08-26 04:24:34
77. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อย่างมีส่วนร่วม 5.00/5.00 2 2016-09-06 04:52:31
78. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 2 2016-08-30 04:06:19
79. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร KM การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.00/5.00 2 2016-08-30 05:35:53
80. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก 5.00/5.00 2 2016-08-30 09:16:26