บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
81. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมการออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 5.00/5.00 2 2016-08-30 09:30:23
82. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์บ้านมั่นคง 5.00/5.00 2 2016-08-30 09:43:57
83. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับชั้นให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ด้วยกลยุทธ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:31:16
84. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการออม 5.00/5.00 2 2016-08-30 13:55:26
85. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การระดมหุ้นด้วยข้าวเปลือกของสหกรณ์ชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง จำกัด 5.00/5.00 2 2016-08-31 06:25:03
86. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ ความรู้เพื่อเตรียมจัดตั้งสหกรณ์ ในชุมชนริมคลอง 5.00/5.00 2 2016-09-01 03:38:26
87. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การควบคุมภายในแบบ COSO กับสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดชัยภูมิ 5.00/5.00 2 2016-09-08 06:07:37
88. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ทางเลือก ทางรอดของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:58
89. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร 5.00/5.00 2 2016-09-15 08:06:44
90. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:37
91. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สหกรณ์บริการการท่องเที่ยวน้ าพุร้อนแม่กาษา จำกัด 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:23
92. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร และพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราแม่สอด 5.00/5.00 2 2017-08-24 05:55:04
93. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสร้างเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5.00/5.00 2 2017-08-09 07:41:31
94. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดการธุรกิจสินเชื่อให้สำเร็จ 5.00/5.00 2 2017-08-22 07:03:38
95. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดการธุรกิจสินเชื่อให้สำเร็จ 5.00/5.00 2 2017-08-22 07:04:31
96. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-08-28 05:00:41
97. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.50/5.00 2 2016-08-22 03:59:57
98. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ 4.50/5.00 2 2016-08-30 09:33:57
99. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของสหกรณ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าวกระทรวงพาณิชย์ 4.50/5.00 2 2017-08-21 07:12:26
100. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตผักคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด 4.00/5.00 2 2016-08-26 10:50:36