บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ผลสำเร็จของกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 4.80/5.00 5 2017-03-28 14:52:03
102. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน 3.83/5.00 6 2016-08-30 10:19:08
103. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืม 4.20/5.00 5 2016-08-26 05:17:38
104. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 4.20/5.00 5 2017-09-06 04:36:42
105. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5.00/5.00 4 2016-08-16 04:45:53
106. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า 5.00/5.00 4 2016-08-29 09:26:55
107. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 4 2016-08-30 06:24:46
108. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาและผลักดันสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านหมี่ จำกัด ยกระดับสู่มาตรฐาน 5.00/5.00 4 2017-08-04 05:21:01
109. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2017-08-30 09:32:37
110. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 5.00/5.00 4 2019-08-29 15:34:38
111. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 3.80/5.00 5 2016-08-30 10:20:59
112. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์ข้าว) 3.17/5.00 6 2017-08-29 04:48:34
113. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสหกรณ์ 4.75/5.00 4 2019-08-26 16:05:48
114. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร 4.00/5.00 4 2016-09-15 08:06:44
115. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 5.00/5.00 3 2016-08-22 11:01:25
116. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 3 2016-08-29 08:53:21
117. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน(สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด) 5.00/5.00 3 2016-08-29 09:36:54
118. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5.00/5.00 3 2019-08-26 16:22:00
119. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2019-08-28 11:44:55
120. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 4.67/5.00 3 2019-09-04 15:27:56