บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ไส้เดือนดินกับการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ 4.00/5.00 2 2016-08-30 09:46:29
102. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 3.50/5.00 2 2016-08-30 08:47:04
103. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในเขตจัดที่ดิน 3.50/5.00 2 2017-09-07 07:18:48
104. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม 3.00/5.00 2 2016-08-30 04:05:55
105. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดชุมพร 3.00/5.00 2 2017-09-05 06:21:07
106. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ สินเชื่อประจำปีของสหกรณ์ 3.00/5.00 2 2017-09-06 08:19:48
107. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 1 2016-08-18 06:54:15
108. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-18 11:41:42
109. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-24 11:56:27
110. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 1 2016-08-24 11:58:49
111. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่เกณฑ์มาตรฐาน 5.00/5.00 1 2016-09-06 04:52:15
112. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่เกณฑ์มาตรฐาน 5.00/5.00 1 2016-09-06 04:51:31
113. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการเพิ่มทุนภายในกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2016-08-29 06:45:21
114. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5.00/5.00 1 2016-08-29 06:50:25
115. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 1 2016-08-30 08:58:17
116. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การคำนวณต้นทุนของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:14:34
117. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ องค์ความรู้เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ) 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:19:35
118. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:22:10
119. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ศูนย์เรียนรู้ทางการสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:28:31
120. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดการองค์ความรู้การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 5.00/5.00 1 2016-08-30 12:27:41