บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5.00/5.00 1 2016-08-30 12:29:23
122. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมสหกรณ์โครงการหลวง 5.00/5.00 1 2016-09-15 07:01:30
123. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเชื่อมโยงสินค้าสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-15 09:42:59
124. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร หน้าที่และความรับผิดชอบของการค้ำประกันเงินกู้ ของคณะกรรมการดำเนินการ 5.00/5.00 1 2016-09-15 09:46:59
125. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ 5.00/5.00 1 2016-09-21 04:51:16
126. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 5.00/5.00 1 2016-09-21 04:53:20
127. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม 5.00/5.00 1 2017-08-10 03:48:58
128. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560 5.00/5.00 1 2017-08-22 06:58:31
129. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-08-24 05:59:26
130. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวางแผนทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 5.00/5.00 1 2017-08-23 07:52:19
131. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการตลาดเมล็ดพันธ์ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ 5.00/5.00 1 2017-08-23 07:39:14
132. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดการธุรกิจสินเชื่อให้สำเร็จ 5.00/5.00 1 2017-08-22 07:02:20
133. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 1 2017-08-29 05:48:48
134. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การควบคุมภายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 1 2017-08-29 07:10:00
135. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันในเขตนิคมสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ 5.00/5.00 1 2017-08-30 09:59:49
136. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:07:14
137. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ของสมาชิกกับสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:09:20
138. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 5.00/5.00 1 2017-09-05 09:08:21
139. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โหรา 5.00/5.00 1 2017-09-12 04:42:04
140. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 5.00/5.00 1 2017-09-12 09:57:58