บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 3 2016-08-30 09:16:57
122. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ทางเลือก ทางรอดของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ 3.50/5.00 4 2017-08-24 05:55:58
123. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ 4.67/5.00 3 2016-09-21 04:51:16
124. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา 2.80/5.00 5 2017-09-05 07:42:35
125. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร 4.00/5.00 3 2016-08-29 07:02:25
126. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม 3.67/5.00 3 2016-08-30 04:05:55
127. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมการออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 3.67/5.00 3 2016-08-30 09:30:23
128. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร 5.00/5.00 2 2016-08-18 06:54:15
129. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิค วิธีการส่งเสริมสหกรณ์สำหรับนักส่งเสริมมือใหม่ 5.00/5.00 2 2016-08-26 04:24:34
130. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อย่างมีส่วนร่วม 5.00/5.00 2 2016-09-06 04:52:31
131. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการเพิ่มทุนภายในกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:45:21
132. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:50:25
133. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 2 2016-08-30 04:06:19
134. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร KM การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.00/5.00 2 2016-08-30 05:35:53
135. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก 5.00/5.00 2 2016-08-30 09:16:26
136. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์บ้านมั่นคง 5.00/5.00 2 2016-08-30 09:43:57
137. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับชั้นให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ด้วยกลยุทธ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:31:16
138. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการออม 5.00/5.00 2 2016-08-30 13:55:26
139. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การระดมหุ้นด้วยข้าวเปลือกของสหกรณ์ชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง จำกัด 5.00/5.00 2 2016-08-31 06:25:03
140. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ ความรู้เพื่อเตรียมจัดตั้งสหกรณ์ ในชุมชนริมคลอง 5.00/5.00 2 2016-09-01 03:38:26