บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 4 2017-08-29 07:19:03
42. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายปุ๋ยเคมีผสมใช้เองของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.75/5.00 4 2016-08-30 11:46:55
43. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลองลาดพร้าวประจำปี 2560 (ด้านการทำบัญชีสหกรณ์) 4.75/5.00 4 2017-08-21 03:17:45
44. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ (KM) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 4.00/5.00 4 2017-09-13 04:42:06
45. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 5.00/5.00 3 2016-08-15 08:11:38
46. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ฝึกอบรม กรณีศึกษา การจัดการโครงการฝึกอบรมพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน 5.00/5.00 3 2016-08-29 11:26:23
47. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 5.00/5.00 3 2016-08-30 11:14:33
48. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5.00/5.00 3 2016-08-31 06:22:31
49. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5.00/5.00 3 2016-08-31 06:40:27
50. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 5.00/5.00 3 2016-09-15 07:30:10
51. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ (KM ปี 2560) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสหกรณ์" (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร) 4.67/5.00 3 2017-08-16 11:12:27
52. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าโคขุนคุณภาพของสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-29 09:45:25
53. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชาสัมพันธ์สู่การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร 5.00/5.00 2 2016-08-30 05:29:26
54. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ประจำปี พ.ศ.2559 5.00/5.00 2 2016-08-30 05:47:56
55. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ๖ ข้อควรรู้ในการประชุมกลุ่มสมาชิกให้ได้ผล 5.00/5.00 2 2016-08-30 09:42:27
56. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 10:36:40
57. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดนิทรรศการงานสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 10:40:13
58. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:11:56
59. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางในการปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:24:54
60. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 14:01:32