บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการออมกับสมาชิกสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-30 17:20:05
62. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าว 5.00/5.00 2 2016-08-30 17:21:58
63. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดฝึกอบรมด้านการสหกรณ์ระดับอาเซียน 5.00/5.00 2 2016-08-30 17:23:33
64. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใน 30 วัน 5.00/5.00 2 2016-08-31 09:13:43
65. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ 5.00/5.00 2 2016-08-31 09:18:16
66. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-09-02 04:31:24
67. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล 5.00/5.00 2 2016-08-31 10:50:37
68. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้เรื่อง\"เทคนิคการจัดกิจกรรมสอนอาชีพ\" 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:30:30
69. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:36:35
70. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:40:22
71. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:44:00
72. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ห่วงโซ่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด 5.00/5.00 2 2016-09-15 05:46:50
73. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมสอนอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากใบยางพารา 5.00/5.00 2 2016-09-15 06:16:32
74. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร 5.00/5.00 2 2016-09-15 08:09:02
75. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดอบรม 5.00/5.00 2 2017-08-30 04:49:31
76. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือกรรมการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-08-21 09:31:59
77. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือกรรมการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-08-21 09:32:25
78. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การตรวจคุณภาพข้าว 5.00/5.00 2 2017-08-22 04:23:08
79. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือชุดความรู้ฝึกอบรมเพื่อใช้ประกอบการบรรยายสำหรับวิทยากรของศูนย์ 5.00/5.00 2 2017-08-24 06:03:55
80. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ งานประชาสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 3.33/5.00 3 2017-09-06 03:21:40