บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
81. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการรายงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) 3.00/5.00 3 2016-08-30 09:23:58
82. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทำ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ 4.50/5.00 2 2017-08-16 08:25:49
83. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 4.00/5.00 2 2016-09-06 11:20:51
84. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนโครงการ 2.67/5.00 3 2016-09-29 05:06:25
85. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุน 2.67/5.00 3 2017-09-04 09:14:18
86. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การวิเคราะห์งบทดลอง 3.00/5.00 2 2016-08-30 09:04:21
87. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารหนี้ค้างชำระในสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-15 06:59:30
88. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-22 05:31:26
89. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การผลักดันสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 5.00/5.00 1 2016-08-22 05:36:47
90. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ วิธีการส่งเสริมธรรมภิบาลในสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-23 05:44:02
91. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” 5.00/5.00 1 2016-08-24 05:55:01
92. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารการจัดการสหกรร์โดยการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-24 12:01:05
93. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานด้านการเลิกและชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิผล 5.00/5.00 1 2016-08-26 04:25:25
94. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การลงทุนของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 10:56:00
95. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาล 5.00/5.00 1 2016-08-28 16:51:12
96. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการและติดตามหนี้ 5.00/5.00 1 2016-08-29 09:14:57
97. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยงั่ ยืน 5.00/5.00 1 2016-08-29 10:40:31
98. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประเมินผลการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:08:07
99. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการจัดชั้นสมาชิกของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:09:02
100. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการบริหารจัดการสำนักงานศูนย์ฯ 11 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:09:45