บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
101. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือวิทยากรเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:10:54
102. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:19:20
103. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้อัตราส่วนทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:25:34
104. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:39:15
105. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:45:23
106. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:47:15
107. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่างยั่งยืน 5.00/5.00 1 2016-08-30 10:04:25
108. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมด้านการสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 11:12:11
109. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ปีงบประมาณ 2559 5.00/5.00 1 2016-08-30 15:33:16
110. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ รูปแบบการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-02 04:05:01
111. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารการผลิตของสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-02 04:31:02
112. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-06 11:32:54
113. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่มีเอกสารและทรัพย์สิน 5.00/5.00 1 2016-09-07 04:09:02
114. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ งานเผยแพร่ความรู้ การส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-08-24 05:55:48
115. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารเงินทุนและการลงทุนในสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-15 08:05:54
116. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ (KM) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 5.00/5.00 1 2017-08-16 11:06:06
117. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการจัดฝึกอบรมในสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-08-15 05:01:54
118. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสรุปคะแนนของหมวดที่ 2.2 และหมวดที่ 4 ตามเกณฑ์วิธีการให้คะแนนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 5.00/5.00 1 2017-08-18 08:09:25
119. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online 5.00/5.00 1 2017-08-19 01:25:09
120. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารจัดการหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไม่ให้มีหนี้ค้าง 5.00/5.00 1 2017-08-23 07:25:35