บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
21. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำผลงานทางวิชาการ(เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ) 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:19:04
22. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คำแนะนำกระบวนการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:34:41
23. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:35:50
24. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คุ่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:36:56
25. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-29 06:39:17
26. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 5.00/5.00 2 2017-08-15 07:58:49
27. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์ความรู้ด้านการชำระบัญชีสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-09-05 08:24:12
28. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การเขียนหนังสือราชการ 1.80/5.00 5 2017-09-06 03:55:43
29. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-09-21 04:54:55
30. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การประสานงานโครงการฝึกอบรม 5.00/5.00 1 2017-08-16 04:15:54
31. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล 5.00/5.00 1 2017-08-30 04:53:16
32. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2017-09-05 05:05:35
33. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 0/5.00 0 2016-08-29 04:14:15
34. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บทบาทความรับผิดชอบ จริยธรรมและคุณสมบัติของนักส่งเสริมสหกรณ์ 0/5.00 0 2016-09-15 06:34:50
35. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม 0/5.00 0 2016-09-16 04:45:31
36. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สินเชื่อ 0/5.00 0 2016-09-16 04:43:57
37. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล สัญญานเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อบกพร่องที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริต 0/5.00 0 2016-09-16 04:48:21
38. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล กระบวนการทำงาน งานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้สำหรับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 0/5.00 0 2017-08-30 15:23:50