บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
21. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณประจำปี 5.00/5.00 3 2016-08-29 08:59:56
22. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.00/5.00 3 2016-08-29 09:40:27
23. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5.00/5.00 3 2016-08-30 14:01:57
24. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 5.00/5.00 3 2017-08-20 14:46:05
25. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.67/5.00 3 2016-08-30 05:02:09
26. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 3.50/5.00 4 2017-09-06 03:51:55
27. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ ผ่านระบบ (e-project) 2.40/5.00 5 2016-09-02 08:31:23
28. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวปฏิบัติที่ดี การยืมเงินทดรองราชการ 3.67/5.00 3 2016-08-22 04:58:22
29. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์หลักการวิธีการแลพคุณค่าของสหกรณ์ 3.67/5.00 3 2016-08-23 06:29:02
30. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 3.67/5.00 3 2017-08-20 14:43:43
31. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 5.00/5.00 2 2016-08-24 07:10:27
32. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 5.00/5.00 2 2016-08-30 13:36:53
33. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การประเมินผลโครงการในรูปแบบซิปป์ 3.33/5.00 3 2016-08-31 09:10:19
34. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การจัดทำคู่มือเทคนิคการเป็นวิทยากรสู่ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่างยั่งยืน 5.00/5.00 2 2016-08-31 09:13:22
35. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2016-08-31 09:16:12
36. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 5.00/5.00 2 2016-08-31 11:12:30
37. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการ 5.00/5.00 2 2016-09-15 04:31:30
38. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 5.00/5.00 2 2017-08-20 14:51:26
39. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 5.00/5.00 2 2017-08-20 14:46:13
40. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งใช้ในราชการ ปี 2559 2.67/5.00 3 2016-09-06 05:02:03