บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
41. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMIS Web Online 2.67/5.00 3 2017-08-16 07:41:06
42. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี 2.33/5.00 3 2016-08-19 09:02:27
43. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร 3.00/5.00 2 2016-08-26 10:53:00
44. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ.2559 - 2560 3.00/5.00 2 2016-09-02 10:03:25
45. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 3.00/5.00 2 2017-09-13 05:21:08
46. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560 1.67/5.00 3 2016-08-19 09:03:08
47. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ 5.00/5.00 1 2016-08-18 10:49:11
48. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-26 10:54:13
49. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล เทคนิคการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ 5.00/5.00 1 2016-08-29 10:40:00
50. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 5.00/5.00 1 2016-08-29 10:56:03
51. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 5.00/5.00 1 2016-08-30 05:30:00
52. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำสัญญาค้ำประกัน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเงินกองทุนอื่น 5.00/5.00 1 2016-08-30 05:36:11
53. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 5.00/5.00 1 2016-08-30 05:32:51
54. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดทำสัญญาค้ำประกัน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเงินกองทุนอื่น 5.00/5.00 1 2016-08-30 05:38:48
55. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1-2 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:13:32
56. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองเสนอผู้บริหาร\"เทคนิคการติดตามข้อมูล\" 5.00/5.00 1 2016-08-30 06:19:38
57. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเบิก-จ่ายเงิน ระบบ GFMIS 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:23:54
58. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การรับ - ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:26:58
59. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเบิก-จ่ายเงินระบบ GFMIS 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:49:41
60. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแผนงาน/โครงการ 5.00/5.00 1 2016-08-30 12:23:31