บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4.67/5.00 6 2016-08-22 03:59:57
2. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวปฏิบัติที่ดี การยืมเงินทดรองราชการ 4.20/5.00 5 2016-08-22 04:58:22
3. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การใช้คำว่า เพื่อโปรดทราบ โปรดดำเนินการ และ เพื่อโปรดพิจารณา 5.00/5.00 4 2016-08-22 09:28:50
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในเขตจัดที่ดิน 4.00/5.00 4 2017-09-07 07:18:48
5. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรล้มละลาย 5.00/5.00 3 2018-08-21 15:16:42
6. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 4.60/5.00 5 2019-08-30 16:38:22
7. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ องค์ความรู้ การจัดตั้งสหกรณ์ 5.00/5.00 5 2019-08-30 16:42:18
8. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์โดยทีม 4.60/5.00 5 2019-08-30 16:43:31
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5.00/5.00 6 2020-08-27 16:17:41
10. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการจัดรายการวิทยุ 4.80/5.00 5 2020-08-27 16:20:04
11. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5.00/5.00 10 2020-08-30 16:08:21
12. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร 4.54/5.00 13 2021-08-09 13:47:49
13. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.78/5.00 9 2021-08-13 17:36:00
14. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.58/5.00 19 2021-08-13 17:39:03
15. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 4.73/5.00 11 2022-04-20 11:41:59