บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.00/5.00 1 2017-08-24 10:26:25
2. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 5.00/5.00 1 2016-08-24 11:05:18
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 8 จ.ขอนแก่น 5.00/5.00 1 2016-08-30 09:22:04
4. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ 5.00/5.00 1 2016-09-07 04:17:08
5. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online 5.00/5.00 1 2017-08-19 01:19:04
6. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online 5.00/5.00 1 2017-08-19 01:21:29
7. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อเพื่อแนะนำศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 3.00/5.00 2 2016-08-18 11:26:10
8. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย 5.00/5.00 2 2016-08-10 11:12:06
9. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอด้วยโปรแกรม 3 มิติ 5.00/5.00 2 2016-08-18 11:27:40
10. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้โปรแกรม Recuva สำหรับการกู้ข้อมูลที่หายไป 5.00/5.00 2 2016-08-30 11:10:15
11. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การผลิตสื่อวีดีทัศน์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 5.00/5.00 2 2017-08-09 08:34:43
12. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการสำรองประวัติสนทนา LINE ป้องกันการสูญหาย 5.00/5.00 2 2017-08-31 04:57:03
13. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เปรียบเทียบไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ โดยใช้ Microsoft Excel 4.20/5.00 5 2016-08-30 10:34:00
14. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งานโปรแกรม WaveLab 4.43/5.00 7 2017-09-18 05:46:57
15. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการทำ Photoshop เบื้องต้น 5.00/5.00 8 2016-08-09 11:48:57
16. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม นวัตกรรม เรื่อง โปรแกรมประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์ 4.92/5.00 13 2017-08-31 04:22:49
17. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การจัดทำสื่อ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio 4.56/5.00 16 2016-08-16 04:50:21