บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.80/5.00 2016-08-30 11:44:57
2. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายปุ๋ยเคมีผสมใช้เองของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.80/5.00 2016-08-30 11:46:55
3. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.70/5.00 2016-08-30 11:48:07
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันในเขตนิคมสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 5.00/5.00 2017-08-30 09:59:49
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การยืมเงินและส่งใช้เงินยืมราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.51/5.00 2019-08-28 13:58:13
6. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.36/5.00 2019-08-28 13:59:38
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการดำเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.82/5.00 2019-08-28 14:02:26
8. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกระบี่/กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.80/5.00 2020-08-24 08:56:45
9. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.80/5.00 2020-08-25 14:17:06
10. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.66/5.00 2020-08-25 15:18:18
11. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 4.94/5.00 2021-08-18 11:37:43