บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้ วันที่
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันในเขตนิคมสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่   2017-08-30 09:59:49
2. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่   2016-08-30 11:44:57
3. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่   2016-08-30 11:48:07
4. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายปุ๋ยเคมีผสมใช้เองของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่   2016-08-30 11:46:55