บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน 2.33/5.00 2016-08-19 09:02:27
2. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560 กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน 1.67/5.00 2016-08-19 09:03:08
3. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ ผ่านระบบ (e-project) กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 2.40/5.00 2016-09-02 08:31:23
4. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ.2559 - 2560 กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน 3.00/5.00 2016-09-02 10:03:25
5. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดการความรู้ (KM) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 4.20/5.00 2017-09-13 04:42:06
6. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 4.76/5.00 2017-09-13 05:05:33
7. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ กลุ่มติกตามและประเมินผล กองแผนงาน 3.00/5.00 2017-09-13 05:21:08
8. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ระบบสำหรับ Administrator กองแผนงาน 5.00/5.00 2019-08-30 14:47:20
9. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การประชุมราชการVSการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม กองแผนงาน 3.00/5.00 2019-08-30 14:55:23
10. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กองแผนงาน 3.50/5.00 2019-08-30 14:58:20
11. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล (ฉบับปรับปรุงปี 2563) กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กลุ่มติดตามและประเมินผล 4.83/5.00 2020-08-31 19:01:24
12. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 4.40/5.00 2020-08-31 19:13:01
13. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีรายจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 5.00/5.00 2020-08-31 19:31:12
14. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ กระบวนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีรายจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 4.89/5.00 2020-08-31 19:32:23