บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้ วันที่
1. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ KM การตรวจการสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ศิริลักษณ์ ธรรมประไพ   2016-08-30 05:30:59
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร KM การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ภวนา สามงามน้อย   2016-08-30 05:35:53
3. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวทวีวรรณ อุพิณ   2019-09-02 12:07:08
4. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ นางสาวสิริรัตน์ ยิ่งยง   2019-09-02 12:59:22
5. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ KM การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา อดุลย์ คนมั่น   2016-08-30 05:39:28
6. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดและแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ นางสาวทวีวรรณ อุพิณ   2019-09-02 12:54:54
7. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำเล่มประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ สมควร พานิชสงเคราะห์   2017-08-07 04:02:35