บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การวิเคราะห์งบทดลอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 3.67/5.00 2016-08-30 09:04:21
2. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 5.00/5.00 2016-08-30 09:09:30
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การคำนวณต้นทุนของสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4.50/5.00 2016-08-30 09:14:34
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์จังหวัดชลบุรี 4.67/5.00 2016-08-30 09:16:57
5. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ในการประชุมใหญ่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-30 09:18:56
6. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 5.00/5.00 2016-08-30 09:22:10
7. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการรายงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 3.00/5.00 2016-08-30 09:23:58
8. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้อัตราส่วนทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 5.00/5.00 2016-08-30 09:25:34
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมการออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 3.67/5.00 2016-08-30 09:30:23
10. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การสร้างทีมงานที่ดี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี 3.43/5.00 2016-08-30 09:32:08
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 4.50/5.00 2016-08-30 09:33:57
12. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการซื้อหุ้นกู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-30 09:35:31
13. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย วิธีปฏิบัติในการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นายสนิท ต้นสมบัติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 4.86/5.00 2016-08-30 09:37:15
14. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-30 09:39:15
15. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย เหตุผลที่สหกรณ์ควรมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-30 09:40:48
16. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์เชิงคุณภาพจังหวัดชลบุรี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี 5.00/5.00 2016-08-30 09:42:36
17. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์บ้านมั่นคง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-30 09:43:57
18. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 5.00/5.00 2016-08-30 09:45:23
19. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ไส้เดือนดินกับการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 4.00/5.00 2016-08-30 09:46:29
20. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 4.00/5.00 2017-08-25 08:08:35