บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 3.00/5.00 2016-08-26 12:10:53
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 3.00/5.00 2016-08-26 12:14:39
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 3.00/5.00 2016-08-26 12:18:33
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์ข้าว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 3.17/5.00 2017-08-29 04:48:34
5. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0/5.00 2019-09-10 11:19:22
6. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ๋ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0/5.00 2019-09-10 11:24:52
7. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 0/5.00 2019-09-10 11:26:59
8. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางในการดำเนินคดีและการจัดจ้างทนายความ นายอติชาติ ม่วงเงิน 5.00/5.00 2020-06-05 15:46:53
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การกำหนดวงเงินการดำเนินกิจการประจำปีกลุ่ม นายพงษ์ศักดิ์ อยู่เล่ห์ 0/5.00 2020-08-10 10:55:49
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จังหวัดชัยนาท นางสาวอารีวรรณ สงวนเผ่า 0/5.00 2020-08-10 10:57:26