บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรร์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0/5.00 2016-08-29 09:32:55
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 5.00/5.00 2016-08-29 09:35:14
3. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม ในชุมชนให้มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 0/5.00 2016-08-29 09:41:31
4. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดร.ศิวาพร วังสมบัติ 0/5.00 2017-04-07 05:04:12
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การจัดทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 0/5.00 2017-09-01 08:29:28
6. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ คู่มือการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 0/5.00 2019-09-04 13:59:02
7. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางก่อนการประชุมใหญ่และหลังการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 0/5.00 2019-09-04 14:01:52
8. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5.00/5.00 2019-09-04 14:05:15
9. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการดำเนินคดีของสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 4.55/5.00 2020-08-28 17:23:21
10. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามวิธี COSO ฝ่ายบริหารทั่วไป 4.20/5.00 2020-08-28 17:29:48
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4.73/5.00 2020-08-29 20:55:58
12. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2021-08-31 10:48:25