บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้ วันที่
1. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์   2016-08-10 11:12:06
2. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้โปรแกรม Recuva สำหรับการกู้ข้อมูลที่หายไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2016-08-30 11:10:15
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการสำรองประวัติสนทนา LINE ป้องกันการสูญหาย นายชยุตม์ ซื่อบุญเกียรติ   2017-08-31 04:57:03
4. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เปรียบเทียบไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ โดยใช้ Microsoft Excel กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ   2016-08-30 10:34:00
5. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการทำ Photoshop เบื้องต้น คัมภีร์ ชูชื่นมานะกิจ   2016-08-09 11:48:57