บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการทำ Photoshop เบื้องต้น คัมภีร์ ชูชื่นมานะกิจ 5.00/5.00 2016-08-09 11:48:57
2. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การออกแบบระบบเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 5.00/5.00 2016-08-10 11:12:06
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เปรียบเทียบไฟล์ข้อมูล 2 ไฟล์ โดยใช้ Microsoft Excel กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ 4.20/5.00 2016-08-30 10:34:00
4. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้โปรแกรม Recuva สำหรับการกู้ข้อมูลที่หายไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.00/5.00 2016-08-30 11:10:15
5. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการสำรองประวัติสนทนา LINE ป้องกันการสูญหาย นายชยุตม์ ซื่อบุญเกียรติ 5.00/5.00 2017-08-31 04:57:03
6. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การบันทึกข้อมูลรายงาน KPI กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 5.00/5.00 2019-08-30 14:09:11
7. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การบันทึกค่าพิกัด GPS ของสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 5.00/5.00 2019-08-30 14:09:57
8. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร วิธีการแก้ไขปัญหา WINDOWS ให้ใช้งานได้ กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 5.00/5.00 2019-08-30 14:10:30
9. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการสร้าง Google Form กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.00/5.00 2020-08-18 09:58:44
10. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน Windows 10 นายชยุตม์ ซื่อบุญเกียรติ 0/5.00 2020-08-31 10:09:44
11. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (สำหรับ Admin) น.ส. สุมาลี คำมุลคร 5.00/5.00 2020-08-31 16:30:54