บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เทคนิค วิธีการส่งเสริมสหกรณ์สำหรับนักส่งเสริมมือใหม่ นางบุญญาภา เนาในธรรม 5.00/5.00 2016-08-26 04:24:34
2. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานด้านการเลิกและชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิผล นางบุญญาภา เนาในธรรม 5.00/5.00 2016-08-26 04:25:25
3. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ รู้ทันกลโกงของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-30 10:00:41
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ วัฒนา ครั่งสี 5.00/5.00 2017-08-28 05:00:41
5. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นางยุพิน อินทะญาติ 4.73/5.00 2018-08-16 11:25:06
6. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ กระบวนการทำงานในเรื่องการแนะนำส่งเสริม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 5.00/5.00 2019-09-04 11:00:04
7. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2020-08-28 14:39:44
8. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การรายงานแผน/ผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 5.00/5.00 2020-08-28 16:40:16
9. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing : e-filing) ปมินตา สมณะ 5.00/5.00 2021-08-27 10:04:26
10. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5.00/5.00 2022-07-05 15:31:22