บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เพาะต้นกล้าสหกรณ์ ในสถานศึกษา นายสงบ เย็นใจ และคณะทีมงานการจัดการความรู้ 4.64/5.00 2016-08-30 04:57:17
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับสหกรณ์ในท้องถิ่น นายสงบ เย็นใจ และคณะทีมงานการจัดการความรู้ 4.80/5.00 2016-08-30 04:57:27
3. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 นายสงบ เย็นใจ และคณะทีมงานการจัดการความรู้ 4.79/5.00 2016-08-30 04:57:35
4. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันของสถาบันเกษตรกร คณะทำงานการจัดการความรู้ 4.79/5.00 2016-08-30 04:57:51
5. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การลดการสูญเสียน้ำหนักในการรวบรวมปาล์มน้ำมัน คณะทำงานการจัดการความรู้ 4.73/5.00 2016-08-30 04:58:03
6. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน คณะทำงานการจัดการความรู้ 4.86/5.00 2016-08-30 04:58:16
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักดันสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกาะปราง จำกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4.60/5.00 2016-12-02 08:42:04
8. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลักให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและะส่งเสริมสหกรณ์ 4.78/5.00 2016-12-02 08:53:37
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ หลักสูตร การสอนระยะสั้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์แก่นักเรัียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นายสงบ เย็นใจ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 4.77/5.00 2017-08-30 05:11:20
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตและการตลาดหมอนยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด 4.79/5.00 2018-06-27 13:59:13
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การผลิตรองเท้าบู๊ท ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง 4.82/5.00 2018-06-27 14:01:13
12. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในสถาบันเกษตรกรจังหวัดตรัง นางอรุณรัตน์ หวังดี 4.88/5.00 2019-06-04 14:19:10
13. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายโดยชำระบัญชี กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 4.96/5.00 2019-08-15 14:47:04
14. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4.96/5.00 2019-08-15 14:50:14
15. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 4.96/5.00 2019-08-15 14:52:58
16. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 4.96/5.00 2019-08-15 14:56:58
17. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดกรอบทิศทางและวางแผนปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ นายสงบ เย็นใจ 4.71/5.00 2020-08-24 14:40:49
18. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ นายปกาศิต สมาธิ 4.79/5.00 2020-08-24 14:41:20
19. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นายพงษ์พันธ์ ขาวคง 4.80/5.00 2020-08-24 14:41:37
20. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสถาบันเกษตรกร กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 4.80/5.00 2021-08-26 15:44:37