บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้ วันที่
1. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   2016-09-15 06:32:53
2. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บทบาทความรับผิดชอบ จริยธรรมและคุณสมบัติของนักส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   2016-09-15 06:34:50
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   2017-01-31 06:27:41
4. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางในการปฏิบัติงานการชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   2016-09-15 06:31:21
5. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการตลาดเมล็ดพันธ์ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   2017-08-23 07:39:14
6. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารจัดการหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไม่ให้มีหนี้ค้าง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   2017-08-23 07:25:35
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวางแผนทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   2017-08-23 07:52:19
8. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ คณะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   2019-08-30 19:40:41
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร Coaching เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการแนะนำส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร คณะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   2019-08-30 19:45:01
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตและข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ คณะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   2019-08-30 19:47:34