บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางในการปฏิบัติงานการชำระบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 4.93/5.00 2016-09-15 06:31:21
2. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 4.60/5.00 2016-09-15 06:32:53
3. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บทบาทความรับผิดชอบ จริยธรรมและคุณสมบัติของนักส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 4.79/5.00 2016-09-15 06:34:50
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 4.60/5.00 2017-01-31 06:27:41
5. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการบริหารจัดการหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไม่ให้มีหนี้ค้าง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2017-08-23 07:25:35
6. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการตลาดเมล็ดพันธ์ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5.00/5.00 2017-08-23 07:39:14
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การวางแผนทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4.84/5.00 2017-08-23 07:52:19
8. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ คณะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 4.93/5.00 2019-08-30 19:40:41
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร Coaching เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในการแนะนำส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร คณะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 4.97/5.00 2019-08-30 19:45:01
10. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตและข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพ คณะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 4.91/5.00 2019-08-30 19:47:34
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 4.44/5.00 2020-08-25 09:39:42
12. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร บทเรียนกระบวนการทำงาน ความสำเร็จของเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ของสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด .ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 4.91/5.00 2020-08-25 09:41:22
13. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตในเรื่องการถือใช้ระเบียบ ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 4.92/5.00 2020-08-25 09:45:10
14. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4.98/5.00 2021-08-17 09:56:19
15. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ แนวทางการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 4.98/5.00 2021-08-17 09:58:14
16. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ คณะทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 5.00/5.00 2022-08-30 16:14:58