บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 5.00/5.00 2016-08-30 11:28:27
2. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีในสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 5.00/5.00 2016-08-30 11:31:45
3. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 5.00/5.00 2016-08-30 11:35:00
4. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 0/5.00 2017-09-13 09:11:39
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การติดตามการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 0/5.00 2019-08-30 11:32:39
6. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 0/5.00 2019-08-30 11:35:17
7. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ระบบการตรวจการสหกรณ์และการรายงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 0/5.00 2019-08-30 11:36:24
8. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 5.00/5.00 2019-09-01 09:32:12
9. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 0/5.00 2020-08-24 16:10:50
10. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 0/5.00 2020-08-24 16:16:39
11. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 0/5.00 2020-08-24 16:18:43