บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-24 07:02:41
2. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารทั่วไป 5.00/5.00 2016-08-24 07:10:27
3. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 5.00/5.00 2016-08-24 11:05:18
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2017-08-22 06:58:31
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2017-08-22 06:59:58
6. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 3.00/5.00 2017-08-22 07:06:09
7. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การเขียนโครงการ 2560 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2017-09-03 03:28:16
8. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2019-09-03 10:24:29
9. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5.00/5.00 2019-09-03 10:26:00
10. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบริการที่มีคุณภาพ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2019-09-03 10:29:53
11. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 2020-09-01 13:30:48
12. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การใช้งาน GPSMAP 62sc สำหรับการใช้งานเกี่ยวกับงานด้านที่ดินในนิคมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี 5.00/5.00 2020-09-01 13:33:06
13. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการและระยะเวลาในการร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 5.00/5.00 2020-09-01 13:34:42