บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการตรวจการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 3.83/5.00 2016-08-30 15:29:04
2. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 4.80/5.00 2016-08-30 15:33:16
3. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 2.50/5.00 2016-08-30 15:35:49
4. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 3.33/5.00 2016-08-30 15:38:04
5. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO นายพิทักษ์ คงขลิบ 2.67/5.00 2017-08-30 10:03:46
6. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การบริหารความเสี่ยง นายรักษาราษฏร์ โภคะศฤงคาร 4.71/5.00 2019-08-20 15:43:19
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นายพิทักษ์ คงขลิบ 4.89/5.00 2019-08-20 15:50:35
8. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ นางสิรญา พาหุบุตร 4.89/5.00 2019-08-20 15:54:34
9. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 4.81/5.00 2020-08-21 10:42:22
10. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2020-08-21 10:58:13
11. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 4.43/5.00 2020-08-21 10:59:39
12. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 4.76/5.00 2021-06-02 15:30:13
13. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การเขียนหนังสือราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 5.00/5.00 2022-07-08 17:03:27