บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุของสหกรณ์การเกษตรโดยใช้การจัดการดำเนินงานที่ดี นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร / กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-24 06:28:14
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ความเข้มแข็ง นางกนกวรรณ ทองตัน / กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-24 06:45:08
3. กำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่ควรรู้สำหรับใช้ในการแยกแยะฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่พบได้บ่อยในสหกรณ์ นายกฤติพงศ์ บุญเรือง / กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 5.00/5.00 2016-08-24 06:45:23
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2017-08-23 09:34:21
5. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2017-08-23 09:37:15
6. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ การจัดตั้งและส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถาน บ้านมั่นคงอุตรดิตถ์ จำกัด นายธีระพงษ์ ใจใหญ๋ 4.00/5.00 2019-09-11 16:53:24
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด กนกวรรณ ทองตัน 5.00/5.00 2020-08-19 11:47:57
8. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ KM เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล จำกัด นายกฤติพงศ์ บุญเรือง 5.00/5.00 2020-08-21 10:43:19
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562/2563 : กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธีระพงษ์ ใจใหญ่ 5.00/5.00 2020-08-21 17:18:13