บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้ วันที่
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การจัดตั้งสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคงจังหวัดสุโขทัย นายกฤตพจน์ ไชโย   2017-08-29 11:22:38
2. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ในกรณีต่างๆ นายจิรยุทธ สุขศิริ   2017-08-29 11:06:29
3. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยสมาชิกของ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นางนงลักษณ์ อยู่บุญ   2017-09-06 08:46:58
4. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ เทคนิคการประสานงาน และการตรวจสอบคุณภาพงาน ศรีอุทัย กลับกลาง   2017-08-28 10:38:21
5. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   2016-08-29 10:45:28
6. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ สหกรณ์การเกษตรบ้านเพชรไผ หมู่ 1 จำกัด จิรยุทธ สุขศิริ   2017-03-31 09:36:28
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กระบวนการรวมกลุ่มผู้ผลิตแบบคลัสเตอร์เพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ   2019-08-30 14:34:13
8. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   2016-08-29 10:53:56
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านสวน จิรยุทธ สุขศิริ   2017-03-31 09:37:10
10. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร องค์ความรู้การยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ \\\\ จิรยุทธ สุขศิริ   2017-03-31 09:38:38
11. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   2016-08-29 06:32:10
12. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การบริหารจัดการฝึกอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี   2017-08-11 08:41:55
13. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การสร้างองค์การแห่งความพึงพอใจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   2017-09-06 08:26:10
14. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การจัดทำแผนธุรกิจของสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี   2017-09-05 06:08:41
15. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ นางเกิดศิริ รอตเกษม   2017-08-30 08:36:14
16. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์เพื่อจัดการเอกสารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   2019-08-30 14:45:05
17. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำรายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   2019-08-30 14:02:20
18. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดทำแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   2019-08-30 14:03:46
19. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา แต้เจริญไชย   2019-08-30 17:29:06
20. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   2017-09-05 05:52:23