บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ เจ้าขององค์ความรู้
1. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการยืมใช้พัสดุ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มพัสดุ 4.67/5.00 2020-09-17 09:08:21
2. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการควบคุมภายในสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2020-09-15 14:33:08
3. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 5.00/5.00 2020-09-15 14:31:29
4. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ความรู้เบื่องต้น & การแก้ไขปัญหาของเบื่องต้น ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน Internet & Network System นายนวพล ลี้นำ 0/5.00 2020-09-11 09:50:43
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พัฒนาทักษะการจัดห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 0/5.00 2020-09-11 09:33:25
6. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นวิทยากร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 0/5.00 2020-09-11 09:30:02
7. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอภิรักษ์ พานนูน 0/5.00 2020-09-10 15:30:11
8. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ นางจิรานุช เชื่อไพบูลย์ 3.60/5.00 2020-09-10 15:07:55
9. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกระจายผลผลิต (มะม่วง) ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นางสุกัญญา แน่นอุดร 0/5.00 2020-09-10 15:07:23
10. งานบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล การจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พัสจณี สมเกื้อ 5.00/5.00 2020-09-10 14:15:09
11. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอและแต่งภาพเพื่อรายงานผลการฝึกอบรมผ่านPower Point นางสาวศิวาพร วังสมบัติ 5.00/5.00 2020-09-10 14:14:00
12. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน นางกัญญาพัชญ์ ปินใจ 1.00/5.00 2020-09-10 14:13:45
13. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรผสมผสานต นายศรีอุทัย กลับกลาง 0/5.00 2020-09-09 14:33:20
14. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การประชุมกลุ่มสมาชิกให้ประสบผลสำเร็จ นายศรีอุทัย กลับกลาง 0/5.00 2020-09-09 14:31:06
15. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำสารคดี ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 4.78/5.00 2020-09-08 16:42:56
16. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1.00/5.00 2020-09-08 16:04:49
17. กำกับดูแล งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 5.00/5.00 2020-09-08 15:55:02
18. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 5.00/5.00 2020-09-08 15:19:47
19. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดทำแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำหรับการให้กู้ระหว่างสหกรณ์ร่วมกับการใช้เครื่อง Credit Scoring กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 5.00/5.00 2020-09-08 15:13:39
20. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 3.00/5.00 2020-09-08 15:07:23