องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ วิธีการออกคำสั่งและรูปแบบคำสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายธนศักดิ์ โพธีร์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) บัวไร ภูสีนาค  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1448175476.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 2.67 Based on 3 rating)