องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การกําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ฉายา บุญเสริม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0697355460.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.66 Based on 76 rating)