องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐ(กรมส่งเสริมสหกรณ์)ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายศิลป์ชัย ขุนรอง  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เสริมศิลป์ แก้วมณี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6317697922.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.80 Based on 69 rating)