องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์ภาคการเกษตร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัจฉรา สีลาวงศ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5501232756.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.69 Based on 26 rating)