องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณของสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  เป้าหมาย บุคลากรในสังกัดเเละประชาชนทั่วไป  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สมโชค ศรีชู  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9540290037.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)