องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีแนวทางในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ KM ทีมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายโกเมต ห่อทอง และคณะ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุมนา นาคแก้ว  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0080602201.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ -  
  โหวต
(Average Rating 4.84 Based on 50 rating)