องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  เป้าหมาย 1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 2. สหกรณ์ได้นำไปใช้ในการแก้ไชปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ KM ทีม กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายมานะชัย สังข์แก้ว และคณะ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุมนา นาคแก้ว  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7478910157.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ -  
  โหวต
(Average Rating 4.84 Based on 45 rating)