องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2562  
  หัวข้อองค์ความรู้ การรวบรวมยางก้อนถ้วยและการบันทึกบัญชีในสถาบันเกษตรยางพารา  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจยางพารา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ  
  แหล่งความรู้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางบัญชี  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อรวรรณ สกุลวงษ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2183916860.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)