องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ทีม KM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศิริรัตน์ หมวดปัชชา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1552654070.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 6 rating)