องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการจัดรายการวิทยุ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ทีม KM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศิริรัตน์ หมวดปัชชา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5455926881.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.80 Based on 5 rating)