องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านการทุจริต  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ที่สนใจ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายภักดี เลิศไกร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จิรายุ ศรีใส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9013486446.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.95 Based on 299 rating)