องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการกู้ยืมและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ที่สนใจ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางณัชกช นามจันทร์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จิรายุ ศรีใส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2408617231.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.84 Based on 333 rating)