องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการสร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมทำธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ที่สนใจ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จิรายุ ศรีใส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1605475960.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.92 Based on 146 rating)