องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดการความรู้การลดต้นทุนการผลิตอาหารเลี้ยงไก่ไข่ บ้านนาแพง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางดารณี แย้มศรีสุข  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) บัวไร ภูสีนาค  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9344587572.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.33 Based on 3 rating)