องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามวิธี COSO  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) รุ่งทิวา เปรมอำพล  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5836212275.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.20 Based on 10 rating)