องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์นิคม  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์แผนที่นิคมสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  
  เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สมาชิกสหกรณ์ และบุคลากรในสำนักงาน  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นิคมสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย 6 นิคมสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) วีรภัทร เณรศาสตร์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2251636670.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.98 Based on 922 rating)